Konference bezpečně spolu 2019

KOORDINÁTOR BOZP JEHO VZTAH K ÚČASTNÍKŮM VÝSTAVBY A PRAXE S KVALITOU ZPRACOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VČETNĚ RIZIK A OPATŘENÍ.

Společnost Arrano Group s.r.o. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí pořádá Konferenci Bezpečně spolu na téma: Koordinátor BOZP jeho vztah k účastníkům výstavby a praxe s kvalitou zpracování technologických a pracovních postupů.

Dvoudenní odborná akce se bude zabývat především činností Koordinátora BOZP ve vazbě na další účastníky výstavby a kvalitou zpracování technologických a pracovních postupů včetně rizik a opatření k nim, se zaměřením na zemní a výkopové práce na staveništi.

Od platnosti novely zákona č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, je největší komplikací pro koordinátora BOZP na staveništi písemně obdržet od jednotlivých zhotovitelů stavby dle § 16 a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi technologické a pracovní postupy, které pro realizaci stavby zhotovitel zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

Často se technologické postupy kopírují a obsahují jiné názvy staveb, stavebních objektů a rozhodně neobsahují konkrétní rizika postupu a k nim přijatá opatření. Mnohdy jsou technologické postupy zhotovitelem správně předány odborně způsobilé osobě v prevenci rizik v oblasti BOZP k doplnění rizik a opatření, ta však často nevím, jak je do postupu z neznalosti zapracovat. Zlozvyk předávání vyhodnocení jednotlivých rizik u zhotovitele v balících rizik, odborně způsobilým osobám poté komplikuje naučit se pracovat s konkrétními riziky a zapracovat je do technologického postupu. Koordinátor BOZP potřebuje od zhotovitele definovat konkrétní rizika, které u technologickému postupu vyhodnotil a seznámil s nimi své zaměstnance, tak aby mohl aktualizovat plán BOZP a navrhovat přiměřená opatření pro danou stavbu.

Konference se chce zabývat otázkou spolupráce koordinátora BOZP, zhotovitele a odborně způsobilé osoby při tvorbě technologických a pracovních postupů, tak aby splňovaly legislativní požadavky.

Součástí konference bude i společné setkání koordinátorů BOZP se zástupci odboru bezpečnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Účelem setkání bude sjednocení postupů všech koordinátorů BOZP na stavbách ŘSD ČR, při plnění požadavků ŘSD ČR vyplývajících ze smluvních vztahů a bezpečnostních předpisů.

Záštitu akci udělilo: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ředitelství silnic a dálnic a Státní úřad inspekce práce.

Poděkování za pořádání konference patří především partnerům, kteří se konferenci rozhodli podpořit nejen finančně, ale především svým kladným přístupem k dodržování bezpečnosti práce na staveništi.


Generální partneři

Partneři

Partneři - vzdělávací instituce

Mediální partneři