Detail aktuality

PROBĚHLA KONFERENCE BEZPEČNĚ SPOLU 2019

Dne 29.-30.1.2019 proběhla konference Bezpečně Spolu 2019 v Maximus Resortu na brněnské přehradě na téma: KOORDINÁTOR BOZP JEHO VZTAH K ÚČASTNÍKŮM VÝSTAVBY A PRAXE S KVALITOU ZPRACOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VČETNĚ RIZIK A OPATŘENÍ.

Dvoudenní odborná akce se zabývala především činností Koordinátora BOZP ve vazbě na další účastníky výstavby a kvalitou zpracování technologických a pracovních postupů včetně rizik a opatření k nim.

Od platnosti novely zákona č. 88/2016 Sb.,  kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, je největší komplikací pro koordinátora BOZP na staveništi písemně obdržet od jednotlivých zhotovitelů stavby dle § 16 a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi technologické a pracovní postupy, které pro realizaci stavby zhotovitel zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Následně pak Koordinátor BOZP tyto postupy konzultuje se stavbyvedoucím a následně s těmito postupy pracuje, tak aby jednotlivá naplánovaná opatření mola být jednou z aktualizací plánu BOZP.

Často se technologické postupy kopírují a obsahují jiné názvy staveb, stavebních objektů a rozhodně neobsahují konkrétní rizika postupu a k nim přijatá opatření. Mnohdy jsou technologické postupy zhotovitelem správně předány odborně způsobilé osobě v prevenci rizik v oblasti BOZP k doplnění rizik a opatření, ta však často nevím, jak je do postupu z neznalosti zapracovat. Zlozvyk předávání vyhodnocení jednotlivých rizik u zhotovitele v balících rizik, odborně způsobilým osobám poté komplikuje naučit se pracovat s konkrétními riziky a zapracovat je do technologického postupu. Koordinátor BOZP potřebuje od zhotovitele definovat konkrétní rizika, které u technologickému postupu vyhodnotil a seznámil s nimi své zaměstnance, tak aby mohl aktualizovat plán BOZP a navrhovat přiměřená opatření pro danou stavbu.

Konference se zabývala otázkou spolupráce koordinátora BOZP, zhotovitele a odborně způsobilé osoby při tvorbě technologických a pracovních postupů, tak aby splňovaly legislativní požadavky.

Součástí konference bylo i II. společné setkání koordinátorů BOZP se zástupci odboru bezpečnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Více včetně fotodokumnetce zde

Všechny aktuality