Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

V PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVBY určen ze zákona č. 309/2006 SB., v platném znění.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby, a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem, do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.

Společnost Arrano Group s.r.o. vám zajistí splnění povinností dle zákona, kdy Vám zajistí koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby s platným osvědčením, včetně praktických zkušeností s výkonem této činnosti.

Kdo je koordinátor BOZP?

Koordinátor BOZP je odborně způsobilá osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby pro zadavatele stavby. Koordinuje pomocí plánu BOZP a technologických a pracovních postupů včetně rizik činnosti jednotlivých zhotovitelů na staveništi. Spolupracuje s odborně způsobilými osobami jednotlivých zhotovitelů. Je zpracovatelem plánu BOZP v přípravě stavby, který se následně v rámci realizace stavby aktualizuje.

Jaké jsou povinnosti zadavatele stavby?

Písemně určit Koordinátora BOZP v přípravě a realizaci staveb, dle zákonných podmínek. Nejlépe smluvně s určením konkrétní fyzické osoby, která výkon činnosti na staveništi bude provádět. Nechat zpracovat plán BOZP v přípravě stavby, který je součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Zasmluvnit všechny zhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP, nejlépe ve smlouvě o dílo. Předat koordinátorovi BOZP všechny potřebné informace pro jeho činnost, včetně osob, které se za něj na staveništi budou pohybovat. V případě písemného upozornění od koordinátora BOZP, že si zhotovitel opakovaně neplní povinnosti v oblasti BOZP, přijmout opatření k nápravě.

Jak pracuje koordinátor BOZP v přípravě a realizaci stavby?

Koordinátor se podílí na přípravné fázi stavby, kdy je v součinnosti s projektantem a výsledkem jejich činnosti je plán BOZP na staveništi. V realizaci spolupracuje se zhotovitelem stavby, včetně podzhotovitelů a na základě předaných technologických a pracovních postupů včetně rizik a opatření aktualizuje plán BOZP a koordinuje bezpečné provádění prací, k tomu mu slouží pořádání kontrolních dnů BOZP za účasti zhotovitelů na staveništi.

NOVELA ZÁKONA V KOSTCE VČETNĚ SANKCÍ PRO JEDNOLTIVÉ ÚČASTNÍKY: