Technický dozor

Technický dozor

Chystáte-li se realizovat stavbu nebo ji již realizujete, máte jistě zájem na tom, aby byl váš objekt realizován kvalitně, efektivně, ve stanoveném časovém harmonogramu a s ohledem na minimalizaci vynaložených finančních prostředků.

Nabízíme vám AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA VE VÝSTAVBĚ pro zajištění níže uvedených požadavků.

CO JE TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA:

Pojem technický dozor stavebníka není právně definován, ale je pojmem obecně používaným; používá jej také stavební zákon a autorizační zákon. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka (TDs) nad prováděním stavby (viz §152 odst. 4 SZ).

TDs sleduje dodržování předpisů významných pro výstavbu, dodržování technických norem a jiných doporučení a standardů, pokud zabezpečují sjednanou nebo potřebnou kvalitu realizovaného díla. Osoba vykonávající dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

NÁPLŇ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA: