Zkouška prevence rizik

ZKOUŠKA PREVENCE RIZIK

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

Zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní předepsané kvalifikační předpoklady a uhradí stanovený poplatek.

CENA ZKOUŠKY: 8.800 Kč (včetně DPH)
CENA PERIODICKÉ ZKOUŠKY: 6.500 Kč (včetně DPH)

TERMÍNY ZKOUŠEK/PERIODICKÝCH ZKOUŠEK PRO ROK 2021:

Zkouška
29. ledna 2021
26. února 2021
26. března 2021
30. dubna 2021
28. května 2021
25. června 2021
30. července 2021
27. srpna 2021
24. září 2021
22. října 2021
26. listopadu 2021

!!Stanovisko MPSV k plnění kvalifikačních předpokladů pro odborné činnosti v oblasti BOZP v době nouzového stavu!! 

ZÁKONNÉ PŘEDPOKLADY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

 1. alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
 2. odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v bodě č. 1 nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti BOZP.

Jak se přihlásit

 • Vyberte si termín zkoušky.
 • Stáhněte si přihlášku ke zkoušce.
 • Přihlášku je nutno zaslat nejpozději 21 dní před termínem konání zkoušky. Na písemnou žádost uchazeče o zkoušku se může zkouška konat dříve, a to prostřednictvím vyplněného formuláře Žádost o dřívější termín zkoušky.
 • Vyplněnou přihlášku odešlete poštou na adresu: Arrano Group s.r.o., Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc nebo elektronicky na adresu: sona.vachalova@arranogroup.cz společně s:
  • kopií nejvyššího dosaženého vzdělání
  • potvrzení o praxi
  • osvědčení (pokud se jedná o periodickou zkoušku) - V případě, že uchazeč vykonal první zkoušku u jiné akreditované organizace, musí doložit ověřenou kopii platného osvědčení. Uchazeč také musí prokázat, že prováděl činnost v prevenci rizik v oblasti BOZP nejméně 36 měsíců od získání osvědčení.
 • Vyčkejte až Vám od administrátora zkoušky přijde Pozvánka ke zkoušce, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti (místo a čas konání zkoušky, platební údaje). Přílohou k pozvánce bude i výběr témat písemné práce (Vyhodnocení rizik) ke zkoušce. K periodické zkoušce se zpracovává Vyhodnocení rizik dle svého oboru a zaměření.

 

Soubory ke stažení